onsdag 17. januar 2018

Webk@tter på utstillingRamithi`s katter på utstilling.


Noen av de vakre balineserkattene til Randi Rissmann Holen var på Sunnmørskatten sin utstilling.

 Her foran er D* White Light’s Zex Appel BAL n 21 han ble NOM begge dager og ho som ligger bak er GB* Dibberpuss Ultras Angel BAL h som ble NOM den ene dagen.


Så er det ho gamlemor Felicia av Ramithi (N) hun ble BIS veteran siste utstillingsdagen.


Her er sløyfene dem fikk på Sunnmørskatten.

torsdag 11. januar 2018

Webk@tten Lover og regler[Lover og regler for Webk@tten ]

§ 1 Klubben
Klubben ble stiftet 17.03.82, under navnet Opplandskatta. Driften ble lagt på is fra 1993 og tatt opp igjen sommeren 2002. Webk@tten er gjennom NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund) tilsluttet FIFé (Federation Internationale Feline).
Webk@tten er en klubb som i all hovedsak baserer seg på Internet. Ordinære styre- og medlemsmøter holdes via chat-rooms.
Det skal forsøkes å holde minimum en årlig samling slik at medlemmene kan møtes, denne foregår i klubbens regi, arrangementet vurderes hvert år opp mot klubbens økonomiske situasjon.

§ 2 Formålsparagraf
· Bidra til å øke kjennskap til katter generelt, for gjennom dette å bidra til å øke katten status.
· Kjempe for dyrs rettigheter og mot all form for dyremishandling.
· Drive kontrollert og etisk avl/oppdrett i henhold til de til en hver tid gjeldende regler.
· Legge vekt på at medlemmene skal trives med klubben og hverandre, og oppfordre til samarbeid og samhold medlemmene i mellom.
· Å ivareta medlemmenes interesser overfor NRR.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap oppnås først etter at styret har mottatt og gjennomgått søknad om dette. Styret har rett til å innhente opplysninger om søker, og til å avslå søknader.
Stemmerett ved generalforsamlingen oppnås etter to måneders medlemskap for personer over 18 år som har betalt kontingenten. For å kunne velges inn i styret, må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i klubben i seks måneder, og ha betalt kontingent.
Webk@tten har 4 typer medlemskap:
· Hovedmedlem (Alle rettigheter) pr år kr 400,-
· Familiemedlem (Har stemmerett og kan velges til styreverv, men må tilhøre samme familie og husstand som et hovedmedlem. Kan ikke være aktiv under eget stamnavn. Dersom hovedmedlemmet skulle melde seg ut av klubben, er det familiemedlemmets eget ansvar å sørge for at mellomlegget opp til vanlig kontingent blir betalt for fortsatt å ha rettigheter. Dersom dette ikke skjer, er slikt medlem å betrakte som støttemedlem.)                      pr år kr 75,-
· Støttemedlem m/Aristokatt (Kan ikke ta styreverv, har ikke stemmerett) pr år kr 175,-
· Støttemedlem u/Aristokatt (Kan ikke ta styreverv, har ikke stemmerett) pr år kr 75,-

§ 4 Æresmedlem
Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent til det, gjennom arbeid for klubben og/eller kattesaken. Alle klubbens medlemmer står fritt til å foreslå nye æresmedlemmer, men de opptas kun etter enstemmig innstilling fra styret på generalforsamling. Æresmedlemmer er fritatt for å betale
kontingent.

§ 5 Årets ”Webk@tt”
Det er medlemmenes eget ansvar å sende inn resultater på sine katter. Alle utstillinger i FIFé’s regi teller med i klubbkattkonkurransen. Listen over resultater skal inneholde følgende: Kattens navn, EMS-kode, utstillingsarrangør/dato, dommer og resultat, og skal være utregner i hende innen 5. januar.
Utregner av årets klubbkatt har ansvaret for følgende:
· Regne ut resultatlister etter innsendte resultater fra medlemmene.
· Bestille premier til vinnerne.
· Sende resultatliste ut til høring innen 15. januar med protestfrist på 2 uker.
· Presentere resultatlisten for medlemmene så snart den er godkjent.

§ 6 Kontingenten
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter innspill fra styret, og betales for et år av gangen. Forfall er 1. februar hvert år, de medlemmer som ikke har betalt pr 1.mars blir automatisk strøket som medlemmer.
Dersom kontingent ikke er betalt ved forfall vil alle tjenester fra klubben opphøre inntil forholdet er ordnet.
§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den avgjør de foreliggende saker med alminnelig flertall. Særlige viktige saker som for eksempel endringer i lover og regler krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Den årlige ordinære generalforsamlingen avholdes innen utgangen av november, og innkalles med minimum 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde følgende:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetninger
4. Regnskap (Dersom dette ikke er klart ved utsendelsestidspunktet, kan det ettersendes, men skal være medlemmene i hende før generalforsamlingens start.)
5. Valg
6. Innkomne forslag


Saker og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 3 uker før den avholdes. Det er opp til den enkelte generalforsamling å bestemme om det skal tillates å stemme ved fullmakt eller ikke. Benkeforslag tillates ikke.
Valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått flere enn 2 kandidater, eller når det stilles krav fra forsamlingen om dette. Ved møter avholdt i chat-room er det opp til den enkelte generalforsamling å bestemme hvordan valgene skal avholdes.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når ¼ av antallet stemmeberettigede medlemmer fra foregående generalforsamling er til stede.
Protokollen fra generalforsamlingen undertegnes av møteleder og referent, og avskrift med kopi av årsberetning og regnskap sendes NRR.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 2/3 av stemmeberettigende medlemmer krever det. Krav om slik generalforsamling sendes styret med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling avholdes senest 2 måneder etter innsendt begjæring, og innkalles på samme måte og med samme frist som ordinær generalforsamling.
§ 9 Styret
Styret er mellom generalforsamlingene det besluttende organ i klubben og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet.
Medlemmer som velges inn i styret må underskrive en taushetserklæring og forholde seg til denne.
Styret består 5 medlemmer (leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer) som velges på generalforsamlingen. Valgene gjelder for 2 år om gangen.
Sekretær, kasserer og et styremedlem velges i år som slutter på partall.
Leder og et styremedlem velges i år som slutter på oddetall.
På generalforsamlingen velges også hvert år representanter til NRRs generalforsamling og revisor. Styret kan ikke delta i valg på revisor.
Styret er beslutningsdyktig med 3 medlemmer til stede.

§ 10 Styremøter
Styremøtene avholdes i henhold til en nedsatt møteplan, eller når flertallet av styret finner det nødvendig, og innkalles av leder (i dennes fravær av sekretæren).
Styret plikter å føre referater fra møtene, regnskap og medlemsoversikter, samt holde klubbens hjemmeside oppdatert og ”levende”.

§ 11 Regnskapet
Regnskapet føres av kassereren. Styret er ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens midler. Regnskapsåret går fra 1/10 til 30/9. Årsregnskapet skal sendes ut til samtlige medlemmer før generalforsamlingen. Regnskapet revideres av revisor valgt på generalforsamlingen for 1 år av gangen.

§ 12 Utestengelse/Eksklusjon
Utelukkelse av medlemmer, som ved sin oppførsel, handlinger eller uttalelser (herunder også brudd på taushetsplikten man er bundet av som medlem av styret) skader eller hindrer klubbens arbeid, dens anseelse eller kattesaken generelt blir å utelukke i kortere eller lengre tid.
Forslag om utelukkelse kan fremsettes for generalforsamlingen av et enstemmig styre og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer. Et enstemmig og fulltallig styre kan utelukke et medlem fram til generalforsamlingen.

§ 13 Utmeldelse
Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Et medlem som slutter skal levere tilbake til klubben vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt andre av klubbens eiendeler.
Medlemmer av styret må gi egen klubb skriftlig melding om fratredelse av verv, utmelding av klubb, og evt overgang til annen klubb, minst 2 md før slik fratredelse/utmelding/overgang kan finne sted. Denne perioden vil medlemmet ikke aktivt delta i sitt verv, tiden skal brukes av medlemmet og det resterende styret til å rydde opp i de forpliktelser og arbeidsoppgaver medlemmet har hatt.
For medlemmer med andre verv gjelder tilsvarende frist på 1 md.
Kortere frist kan avtales i hvert enkelt tilfelle.

§ 14 Forandring av lovene
Forandring av lovene kan bare foretas av en beslutningsdyktig generalforsamling med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Lovendringsforslagene skal være gjort kjent i den oppførte dagsorden.

§ 15 Klubbens opphør
Klubbens opphør kan bare skje etter vedtak på 2 generalforsamlinger med minst 2 md mellomrom, og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag til opphør skal være kunngjort på den oppførte dagsorden.
Ved klubbens opphør bestemmer generalforsamlingen hvordan klubbens midler skal disponeres.


onsdag 20. desember 2017

Webk@ttens styre
Styret etter Webk@ttens GF 19.12.2017


Leder: til Nov 2018 (1 år)
Bibbi Øyo
Tlf. + 47 464 207 44
Tärnvägen 2,
670 40 Åmotfors
Sverige

Sekretær: til nov. 2019 (2 år)
Hilde Marie Grensbråten
Tlf. +47 902 20 962 
Stokkeveien 1h
3403 Lier
Mail: webkatten.sekretaer@gmail.com


Kasserer: til nov. 2018 (2 år)
Bibbi Øyo
Tlf. + 47 464 207 44
Tärnvägen 2,
670 40 Åmotfors
Sverige

Styremedlem: til nov. 2018 (2 år)
Gunn Høyesveen
tlf. + 47 408 51 157
Marcus Thranesv. 20
2615 Lillehammer

Styremedlem: til november 2019 (2 år)
Marit Mersland
Tlf. +47 990 45 355
Postboks 171
4792 Lillesand

Varamedlem: til nov. 2019 (2 år)
Randi Rissmann Holen
+ 47 70 19 28 18
Nilsholen 12
6020 Langevåg
Mail: ramithi@mimer.no

Varamedlem: til Nov. 2018 (1 år)
Randi Sjøvold Heggdal

Valgkomite: til Nov. 2018 (1 år)
Grete Jenssen

søndag 23. oktober 2016

Litt om Webk@ttenWebk@tten er en klubb med medlemmer fra Øst til vest, med innslag av Nord og Sør i Norge.

Våre medlemmer er aktive på utstillingsfronten, og mange er aktive innen avl og oppdrett også.

Vi har vår egen gruppe på Facebook, som alle betalende medlemmer og støttemedlemmer kan få være med i. Vi har også en mailingliste som alle medlemmer skal være på, da en del viktig informasjon kommer ut der.
Har vi medlemmer som ikke har tilgang til internett, vil disse selvfølgelig få all informasjonen i vanlig post.
Velkommen til Webk@ttenKlubben ble stiftet i 1982 som Opplandskatta, og var aktiv frem til 1. januar 1993, da den ble lagt i bero.
Sommeren 2002 ble driften tatt opp igjen, og navnet ble endret til Webk@tten.

vårt mål er å være en livskraftig og solid klubb, som kan være til nytte og glede for medlemmene. Vi ønsker å være en klubb som setter fokus på fornuftig dyrehold og dyrevernsmessige aspekter ved kattesporten.